Voor secretariële en managementondersteunende professionals

Voorwaarden Meijer Recruitment

MEIJER RECRUITMENT

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Meijer Recruitment

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de werving en selectie van kandidaten door Meijer Recruitment.

Artikel 2: Opdracht

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt.
 2. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert.

Artikel 3: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Meijer Recruitment verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 4: Non-discriminatie
Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 5: Keuze kandidaat

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2. Meijer Recruitment is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.
 3. Meijer Recruitment kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg vanhandelen en/of nalaten van een door Meijer Recruitment geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middel van derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Meijer Recruitment, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 6: Vergoeding

 1. De opdrachtgever is aan Meijer Recruitment voor de werving en selectieopdracht een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ vermelde nominale bedrag. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeids -verhouding van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat.
 2. De fee wordt berekend over het bruto jaarsalaris inclusief pensioengeld, vakantiegeld, onkosten vergoedingen, bonus elementen, tantième, winstdelingen, woonkostenvergoedingen, auto van de zaak. Het bedrag wordt berekend over het daadwerkelijk aantal uren/salaris wat iemand gaat verdienen met een minimum van 24 uur.
 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 7: Betaling

 1. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Meijer Recruitment er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren.
 2. Meijer Recruitment is niet verplicht tot enige compensatie als de geselecteerde kandidaat binnen proeftijd ontslag neemt indien de werkzaamheden afwijken van het afgesproken functieprofiel of vanwege misstanden op de werkvloer (niet veroorzaakt door de kandidaat).
 3. Ook is Meijer Recruitment niet verplicht tot enige compensatie wanneer de kandidaat ontslagen wordt binnen de proeftijd vanwege teruglopende werkzaamheden.
 4. Na tekenen van het contract met de geselecteerde kandidaat of pro forma loonstrook wordt dezelfde dag een kopie van deze naar Meijer Recruitment verzonden zodat de factuur kan worden berekend aan de hand van het afgesproken percentage.
 5. De opdrachtgever is verplicht om de facturen van Meijer Recruitment te voldoen binnen 14 dagen na facturatiedatum, facturatiedatum is de datum wanneer de ondertekening van het contract een feit is.
 6. Wanneer de geselecteerde kandidaat in haar proeftijd stopt gaat Meijer Recruitment kosteloos op zoek naar een nieuwe kandidaat. Wanneer dat niet lukt betaald Meijer Recruitment 50% van het betaalde factuurbedrag terug.
 7. Garantieregeling; Mocht een kandidaat niet bevallen en in de eerste maand weer vertrekken dan zorgt MeijerRecruitment ervoor dat er kosteloos een nieuwe kandidaat komt. Gebeurd dat in de 2e maand dan is er een korting op de fee van 50%. Daarna vervalt de regeling.
 8. Na het verstrijken van de in lid 5 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf datmoment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 9. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 8: Concurrentie en schadeloosstelling

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Meijer Recruitment niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door Meijer Recruitment is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Meijer Recruitment verschuldigd ter grootte van de in artikel 6 bedoelde bemiddelingsvergoeding.